الگوهای شمعی

 • الگوهای شمعی

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

 • قسمت یک :
 • قسمت دوم :
 • قسمت سوم:
 • قسمت چهارم:
 • قسمت پنجم:
 • قسمت ششم :
 • قسمت هفتم :
 • قسمت هشتم :
 • قسمت نهم:
 • قسمت دهم:
 • قسمت یازده