روانشناسی ترید

  • روانشناسی ترید

مثل هر حرفه دیگری نیاز به تلاش و گذراندن مراحلي دارد که از هر شغلي مشكل تر است. در مشاغل دیگر همه چیز مشخص است، راه و مدت زمان پیمودن راه معلوم است اما در این حرفه تنها يكسري قواعد كلي وجود دارد و فرد باید از هوش و ذکاوت و مهم تر از همه پایداری خودش در این راه استفاده کند.